Reijo Rautauoman säätiö sr -nimisen säätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Reijo Rautauoman säätiö sr. Kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia, apurahoja, stipendejä ja palkintoja sekä muutenkin tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säädepääoma

4 § Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksikymmentäviisituhatta (25.000,00) euroa.

Säädepääoma on säilytettävä vähentämättömänä. Säädepääoman lisäksi säätiöllä on käyttörahasto, josta suoritetaan kaikki säätiön juoksevat menot, apurahat ja avustukset sekä muun toiminnan rahoitus. Säädepääoman tuotto siirretään käyttörahastoon, ellei säätiön hallitus katso, että tuotto on joko kokonaan tai osittain liitettävä säädepääomaan. Käyttörahastoon lisätään myös kaikki käyttörahaston tuottama korkotulo ja säätiön kaikki muut tuotot, avustukset ja lahjoitukset, sikäli kuin niistä lahjoittaja tai säätiön hallitus ei toisin määrää.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia erityisiksi nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Hallitus

5 § Säätiön hallitukseen, joka huolehtii säätiön hallinnosta ja muista näiden sääntöjen ja lain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä, kuuluu 5–8 jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää kolme (3) kalenterivuotta kerrallaan ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Säätiön hallituksen jäseniksi valittavan on oltava elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava henkilö.

Hallitus täydennetään siten, että hallituksen jäsenpaikkojen tullessa tai tultua avoimeksi, valitsevat hallituksen jäsenet uudet hallituksen jäsenet kolmivuotiseksi toimikaudeksi tai sen jäljellä olevaksi ajaksi. Jäsenten tulee olla talouselämässä, pelastustoiminnassa tai logistiikan alalla ansioituneita suomalaisia henkilöitä. Reijo Rautauoma kuitenkin valitsee elinaikanaan hallituksen jäsenet, mikäli hän niin haluaa.

Hallituksen jäsen voidaan uudelleen valita korkeintaan kolmesti. Poikkeustapauksessa hallitus voi kuitenkin jatkuvasti uudelleen valita jonkun hallituksen jäsenen, jos erikoista syytä siihen on ja hallitus on tästä yksimielinen. Tällaisia jatkuvasti uudelleen valittuja hallituksen jäseniä ei samanaikaisesti kuitenkaan voi hallituksessa olla kahta enempää. Reijo Rautauoma voi kuitenkin halutessaan valita hallituksen jäsenet uudelleen edellä mainitusta toimikausien rajoituksesta poiketen.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennenaikaisesti, hänen sijaansa tulevan hallituksen jäsenen vajaata toimikautta ei oteta huomioon toimikausien määrää laskettaessa.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Reijo Rautauoma toimii kuitenkin hallituksen puheenjohtajana elinaikanaan tai siihen asti, kunnes hän haluaa tehtävästä luopua. Hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan hoitamaan käytännön toimia hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen kokous

6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai muutoin todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

7 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Vuosikokous

8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa on

  1. esitettävä tilinpäätös ja toimintakertomus,
  2. vahvistettava tilinpäätös ja toimintakertomus,
  3. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
  4. määrättävä kokouspalkkion suuruus,
  5. valittava tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä
  6. valittava hallituksen jäsenet.

Säätiön edustaminen

9 § Säätiötä edustavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

10 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava toimintakertomus ja tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase- erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 3/4 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön nimeä, 2§:ssä mainittua tarkoitusta ja 13§:ää ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa muuttaa. Sääntömuutokselle on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta on hallituksen päätettävä yksimielisesti.

13 § Jos säätiö puretaan, luovutetaan säätiön varat Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr- nimiselle säätiölle nimikkorahastoksi käytettäväksi Reijo Rautauoman säätiön 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin.